zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Uchwała o Radzie Regulaminu

Uchwała o Radzie Regulaminu

Art. 1.

§1. Skład Rady Regulaminu jest regulowany przez Regulamin Samorządu Szkolnego
§2. Głównym obowiązkiem Rady Regulaminu jest rewizja przyjmowanych przez Samorząd Szkolny uchwał i ocenianie czy są one zgodne z Regulaminem Samorządu Szkolnego.

Art. 2.

§3. Rada Regulaminu kontroluje:
3a. Uchwały Samorządu Szkolnego
3b. Zarządzenia Rady Wykonawczej i jej członków
3c. Inne akty prawne wydawane przez instytucje uczniowskie.
§4. Rada Regulaminu, może orzekać w składzie 5, 4, 3 lub 2 sędziów. Każde orzeczenie musi być podane do wiadomości prezesowi Rady.
§5. Rada Regulaminu, może orzec niezgodność niektórych zapisów uchwały z Regulaminem Samorządu Szkolnego, jeżeli nie są one nierozerwalnie związane z uchwałą.
§6. Rada Regulaminu, może orzec niezgodność całości uchwały z Regulaminem Samorządu Szkolnego.
§7. Orzeczenie Rady Regulaminu uchylające zapis uchwały lub jej całość wchodzi w życie, w zależności od orzeczenia, w okresie od tygodnia do miesiąca od orzeczenia.

Art. 3.

§8. Rada Regulaminu ma prawo zabierać głos w ważnych sprawach szkoły.
§9. Prezes Rady Regulaminu ma prawo do wygłoszenia orędzia do uczniów, w którym poruszy zagadnienia Regulaminu Samorządu Szkolnego, zachowania Samorządowców lub odniesie się do aktów prawnych, których Rada nie może uchylić.
§10. Rada, może przyjąć stanowisko wobec różnych wydarzeń, które mają wpływ i są istotne dla życia szkoły i uczniów (np. nadużycia ze strony uczniów lub nauczycieli).

Art. 4.

§11. 10 uczniów, może złożyć do Rady Regulaminu protest z uzasadnieniem, na przebieg jakichkolwiek wyborów.
§12. Zaskarżyć uchwałę lub akt prawny, może:
12a. Rzecznik Praw Ucznia.
12b. Grupa 66 uczniów.
12c. Nauczyciel przedmiotu obowiązkowego.
12d. Dyrektor lub wicedyrektor.
13. Wynik wyborów Rada Regulaminu analizuje co najwyżej 2 tygodnie.
14. Rada Regulaminu, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub złamania procedur wyborczych, może unieważnić wybory i zarządzić je nie później niż na tydzień od uznania wyborów za nieważne.

drukuj